HomeAlgemene voorwaarden
Koop tickets

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

BODY WORLDS: The Happiness Project
Damrak 66
1012 LM Amsterdam
Informatie en tickets: 0900-8411 (45cpm)
amsterdam@bodyworlds.nl
Kamer van Koophandel Amsterdam: 59466456
BTW-nummer: NL853504441B0

Tickets

Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd. De barcode op de tickets mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien niet gelezen worden waardoor toegang niet kan worden verleend. Kopiëren van het ticket is nutteloos. Misbruik wordt gerechtelijk vervolgd. Een ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot BODY WORLDS Amsterdam. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het ticket.

Bezoekersvoorwaarden

Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij BODY WORLDS Amsterdam bezoeken.

1. Algemeen

De bezoeker betreedt BODY WORLDS Amsterdam op eigen risico. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen uit BODY WORLDS Amsterdam. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling

2. Toegang

Het is alleen mogelijk BODY WORLDS Amsterdam te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf in BODY WORLDS Amsterdam goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dag van afgifte (met uitzondering van abonnementen) en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van BODY WORLDS Amsterdam. BODY WORLDS Amsterdam hanteert een adviesleeftijd van 6 jaar en ouder. BODY WORLDS Amsterdam behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren.

3. Veiligheid

Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het bezoekers ten strengste verboden zich in technische ruimtes te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte alleen voor personeel toegankelijk is. BODY WORLDS Amsterdam is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan persoonlijke bezittingen, kleding en/of lichaamsdelen.

4. Meegebrachte artikelen

Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan.. Radio’s en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder-)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen, m.u.v. rolstoelen, zijn in BODY WORLDS Amsterdam niet toegestaan. Het meenemen van (rug- en dames)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, en het dragen van andere grote objecten is in de tentoonstelling niet toegestaan. Buggy’s en kinderwagens zijn wel toegestaan. U kunt verzocht worden deze en andere objecten in een van onze kluisjes te bewaren. De inworp van de kluisjes is € 2,00, de munt komt bij openen niet retour. BODY WORLDS Amsterdam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan en/of verlies van goederen die door bezoeker in bewaring zijn gegeven.

5. (Huis)dieren

(Huis)dieren worden niet toegelaten in BODY WORLDS Amsterdam. Dit in verband met de veiligheid van zowel de (huis)dieren als de bezoekers van BODY WORLDS Amsterdam. BODY WORLDS Amsterdam biedt geen opvang voor (huis)dieren. Geleide- en hulphonden zijn van harte welkom in BODY WORLDS Amsterdam.

6. Kleding en schoeisel

Binnen BODY WORLDS Amsterdam is het voor mannen, vrouwen en kinderen verplicht een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel te dragen.

7. Fotograferen en filmen

Het is niet toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij bij de entree anders is aangegeven. Gebruik van flits en/of statief is nergens toegestaan. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van BODY WORLDS Amsterdam vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. BODY WORLDS Amsterdam behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

8. Drukte en technische storingen

BODY WORLDS Amsterdam is zo ontworpen dat niet ieder onderdeel een groot aantal gasten tegelijkertijd kan ontvangen. Het is hierdoor mogelijk dat, bij grote drukte, niet ieder onderdeel van een tentoonstelling kan worden bezocht. BODY WORLDS Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling. Sommige onderdelen worden aangestuurd door verschillende technieken. Het kan voorkomen dat door een storing in de techniek vertragingen ontstaan. BODY WORLDS Amsterdam geeft geen restitutie op de entreeprijs bij vertragingen.

9. Schade

BODY WORLDS Amsterdam wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij de kassabalie te melden, voordat de bezoeker BODY WORLDS Amsterdam verlaat.

10. Aansprakelijkheid

Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan BODY WORLDS Amsterdam, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de kassabalie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. BODY WORLDS Amsterdam accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet van BODY WORLDS Amsterdam of van één van haar medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij aan BODY WORLDS Amsterdam in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover BODY WORLDS Amsterdam, met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt.

11. Promotie en verkoop

Promotie of verkoop van diensten en/of producten binnen BODY WORLDS Amsterdam of in de directe omgeving van BODY WORLDS Amsterdam is niet toegestaan zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming door de Directie van BODY WORLDS Amsterdam is verleend.

12. Roken

Er mag binnen BODY WORLDS Amsterdam niet gerookt worden. Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde plekken. Sigaretten dienen te worden weggegooid in de afvalemmers die verspreid staan op de plekken waar gerookt mag worden. Weersomstandigheden worden niet aanvaard als excuus om op een andere plek te roken dan door BODY WORLDS Amsterdam is aangegeven.

13. Horeca

Voor horecaleveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

14. Kinderen en begeleiding

Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar dienen begeleid te worden door minimaal één volwassen begeleider.

15. Bestellen van tickets, wijzigingen in de boeking en kortingsacties

Wij adviseren om tickets online te kopen. Door de grote belangstelling voor de tentoonstellingen van BODY WORLDS Amsterdam, kan het voorkomen dat tickets voor een bepaalde dag zijn uitverkocht. Aankondigingen van nieuwe (korting)acties vormen geen grond voor restitutie.

Indien er tickets zijn gekocht via de Convious dynamic pricing tool zijn de Algemene Voorwaarden van Convious van toepassing en niet die van BODY WORLDS.

16. Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren.

Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers wordt door BODY WORLDS Amsterdam geen geld teruggeven. Mocht u na boeking voor een bepaald tijdslot te laat arriveren, dan ontvangt u geen restitutie van de toegangsprijs of enige andere vorm van vergoeding. Wel zullen wij proberen u dezelfde dag op een later tijdstip alsnog toegang te verlenen, zolang de capaciteit dit toelaat.

In de volgende gevallen geven wij geen geld terug of enige andere vorm van vergoeding:

• Bij ziekte of afwezigheid.

• Wanneer uw verwachtingen van BODY WORLDS Amsterdam niet overeenstemmen met de belevenis.

• Wanneer er vertraging is opgelopen.

• Wanneer u onwel wordt.

• Bij verlies of diefstal van het toegangsbewijs.

• In het geval dat de bezoeker het toegangsbewijs van een derde, anders dan van BODY WORLDS Amsterdam, heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan BODY WORLDS Amsterdam om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.

• Wanneer het ticket is aangeschaft in combinatie met een evenement/congres in BODY WORLDS Amsterdam en dit evenement/congres geen doorgang vindt.

Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

17. Verplaatsingen, calamiteiten en annulering van exposities.

BODY WORLDS Amsterdam behoudt zich het recht voor een expositie in tijd te verplaatsen of te annuleren. In geval van verschoven exposities blijven de tickets geldig voor de desbetreffende expositie. Indien u (in het geval van een verschoven expositie) niet in de gelegenheid bent om in de vervangende periode de expositie te bezoeken, of indien de expositie wordt afgelast, dan zal BODY WORLDS Amsterdam ervoor te zorgen dat u uw toegangsgeld zo spoedig mogelijk terug ontvangt op uw bankrekening of creditcard, afhankelijk van uw betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

In geval dat een expositie door een calamiteit (tijdelijk) niet voor het publiek toegankelijk is, blijven de tickets geldig voor een andere dag naar keuze.

Indien een expositie (vanuit de licentiegever of door BODY WORLDS Amsterdam) definitief wordt geannuleerd of geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag van de tickets teruggestort op uw bankrekening of creditcard, afhankelijk van uw oorspronkelijke betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

Privacy statement BODY WORLDS Amsterdam

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe BODY WORLDS Amsterdam B.V. – handelende onder de naam BODY WORLDS Amsterdam, omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van BODY WORLDS Amsterdam en kopers van toegangsbewijzen van door BODY WORLDS Amsterdam georganiseerde tentoonstellingen en andere evenementen (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘u’).

Op het moment dat u uw gegevens aan BODY WORLDS Amsterdam (of een opdrachtnemer van BODY WORLDS Amsterdam) verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

BODY WORLDS Amsterdam verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer en de voorkeur voor genre tentoonstellingen. BODY WORLDS Amsterdam is gevestigd aan het Damrak 66 te 1012 LM te Amsterdam.

In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat BODY WORLDS Amsterdam doet met uw persoonsgegevens. BODY WORLDS Amsterdam kan voor haar dienstverlening gebruik maken van derden, die als bewerker uitsluitend in opdracht van BODY WORLDS Amsterdam zullen optreden. Dit Privacy Statement is dan ook van toepassing op de gegevens welke zijn verkregen via (de websites van) deze derden. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die BODY WORLDS Amsterdam over u verzamelt via de website www.bodyworlds.nl en andere websites / media van BODY WORLDS Amsterdam.

Websites van derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde websites van derden, die BODY WORLDS Amsterdam als bewerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals sponsors van BODY WORLDS Amsterdam) waarnaar BODY WORLDS Amsterdam een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. BODY WORLDS Amsterdam is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen.

Doeleinden

BODY WORLDS Amsterdam (of een opdrachtnemer van BODY WORLDS Amsterdam) kan uw gegevens gebruiken:

• ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van tentoonstellingen en andere evenementen in de meest ruime zin;

• voor het beheer van haar klantenadministratie;

• om u informatie te verschaffen over aanbiedingen, (nieuwe) tentoonstellingen en andere evenementen die in BODY WORLDS Amsterdam worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;

• om u informatie te verschaffen over de producten of dienstverlening van partners van BODY WORLDS Amsterdam;

• ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);

• ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;

• ter uitvoering van marktonderzoeken;

• ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht u geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden (zie hieronder).

Gegevens wijzigen

Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat u van BODY WORLDS Amsterdam BODY WORLDS Amsterdam (of haar opdrachtnemers) ontvangt, heeft u ook de mogelijkheid om u af te melden van de mailinglist. Afmelden kan ook via het emailadres: amsterdam@bodyworlds.nl. Als u zich afmeldt, zult u van BODY WORLDS Amsterdam (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging

BODY WORLDS Amsterdam doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. BODY WORLDS Amsterdam zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

Wijzigingen

BODY WORLDS Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij dezen aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van BODY WORLDS Amsterdam te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door BODY WORLDS Amsterdam uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een BODY WORLDS Amsterdam cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

18. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BODY WORLDS Amsterdam uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door BODY WORLDS Amsterdam en door BODY WORLDS Amsterdam aangewezen derde partijen.

19. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan BODY WORLDS Amsterdam te worden verstrekt. BODY WORLDS Amsterdam behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door BODY WORLDS Amsterdam of een door BODY WORLDS Amsterdam aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan BODY WORLDS Amsterdam te overleggen.

20. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een jaar geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

21. Cadeaubonnen uitgegeven door BODY WORLDS Amsterdam en/of door BODY WORLDS Amsterdam aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.bodyworlds.nl

22. De Cadeaubon is niet in te wisselen voor horecaproducten en niet geldig in combinatie met acties.

23. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

24. De restwaarde van de Cadeaubon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen.

25. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: acceptgiro, creditcard, kortingscode, iDEAL of Maestro.

26. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

27. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

28. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

29. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. BODY WORLDS Amsterdam zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.